Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Thích Giác Toàn trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 88 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 11-03-2018

Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Thích Giác Toàn Trong Khóa Tu 88 Tại Tu Viện Tường Vân
Đánh giá