Bài pháp thoại Lỗi Lầm được thượng tọa Thích Chân Tính thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày tại chùa Hoằng Pháp ngày 02/04/2017 (06/03/Đinh Dậu)