Bài pháp thoại Lời Trăn Trối Của Mẹ do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Quang, Trà Vinh trong ngày Khóa tu phật học