Bài pháp âm Lời Tuyên Thệ Của Người Quy Y Tam Bảo do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Hoa Linh, Hải Phòng trong ngày khóa tu phật thất

Đánh giá