Bài pháp thoại Lòng Hổ Thẹn do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Vĩnh Nghiêm, Úc Châu trong buổi chia sẻ phật pháp

Lòng Hổ Thẹn – Thích Thiện Thuận
Đánh giá