Bài pháp thoại Lòng Người Học Phật do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Thiện Tân trong khóa tu một ngày an lạc

Lòng Người Học Phật – Thích Thiện Thuận
Đánh giá