Bài pháp âm Lòng Người Xuất Gia do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Bồi Bửu trong khóa tu một ngày an lạc

Đánh giá