Bài pháp âm Lòng Người Xuất Gia do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Bồi Bửu trong khóa tu một ngày an lạc

Lòng Người Xuất Gia – Thích Thiện Thuận
Đánh giá