Bài thuyết pháp “Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn” được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Như Lai Thiền Tự (Hoa Kỳ) ngày 06/12/2014 (15/10/Giáp Ngọ)

Download MP3

Đánh giá