Lòng Từ Vô Ngại 1 – Thầy Thích Pháp Hòa tại Regina, SK (Nov. 19, 2011)

BÌNH LUẬN