Bài pháp âm Luân Hồi do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Thành trong khóa tu một ngày an lạc

Đánh giá