Một Ngày An Lạc – Kỳ 072: Mỉm cười trong đau khổ – phần 3: Chúng ta là thế giới – Thích Nhật Từ