Bài thuyết pháp Mùa Hoa Ưu Đàm Nở do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Hòa Đức trong khóa tu một ngày an lạc

Đánh giá