Mười hạnh của người niệm Phật – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Thanh Bình – Đà Năng, ngày 09/12/2011.