Bài pháp thoại Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật phần 1 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phổ Minh, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu một ngày an lạc

Đánh giá