Bài pháp thoại Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật phần 3 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Xá Lợi, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu một ngày an lạc

Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật phần 3 – Thích Thiện Thuận
Đánh giá