Bài pháp thoại Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật phần cuối do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu một ngày an lạc

Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật phần cuối – Thích Thiện Thuận
Đánh giá