Bài thuyết pháp Mưu Sinh do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Thiên Tôn trong khóa tu một ngày an lạc

Đánh giá