Pháp thoại Năm Yếu Tố Thiền Định do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ 22 tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-07-2018