Bài pháp thoại Nếu Còn Một Ngày do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại buổi chia sẻ thuyết pháp ngày 6/28/2012

Nếu Còn Một Ngày – Thích Thiện Thuận
Đánh giá