Bài thuyết pháp Ngạ Quỷ Hình Trăn do Đại Đức Thích Thiện Tuệ giảng tại Tịnh Thất Ling Quang (Vĩnh Cửu, Đồng Nai), ngày 12/11/2017