Bài pháp âm Ngày Ra Đi phần 2 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Vĩnh Nghiêm, Úc Châu trong khóa tu một ngày an lạc

Ngày Ra Đi phần 2 – Thích Thiện Thuận
Đánh giá