Bài pháp thoại Nghĩa Tình Chốn Thiền Môn phần 1 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Long Khánh, Vĩnh Long ngày 18/05/mậu tý

Đánh giá