Bài thuyết pháp Nghìn Mắt Nghìn Tay do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 7/18/2009

Đánh giá