Bài pháp âm Ngọn Đèn Đã Tắt do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Giác Ngạn, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu 1 ngày an lạc