Ngũ Minh – Thầy Thích Pháp Hòa tại Fremont Apr.30, 2011

BÌNH LUẬN