Bài pháp âm Ngũ Uẩn Giai Không phần 3 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu

Đánh giá