Người Cư Sĩ Viên Mãn 3 – Thầy Thích Pháp Hòa (August 6, 2011)

BÌNH LUẬN