Bài pháp thoại “Người Đáng Kính” được Đại Đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 17/09/2016 tại chùa Chánh Tâm (Canada)