_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại NGƯỜI KHẢ ÁI
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa TUYỀN LÂM – Q.6 – Tp.HCM
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***