HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: Người Phật Tử Cần Tu Tập Những Gì trong Khóa tu Ngày An Lạc, tại Chùa Giác Ngộ (Q10, TP. Hồ Chí Minh) ngày 25.11.2018