Bài pháp thoại Người Trụ Trì do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Bảo Thành (Koblenz, Đức Quốc), ngày 17-06-2017

Người Trụ Trì – Thích Pháp Hòa
Đánh giá