Bài pháp thoại Nhận Diện Cuộc Đời do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Ni viện Vạn Hạnh, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu 1 ngày an lạc

Nhận Diện Cuộc Đời – Thích Thiện Thuận
Đánh giá