Bài pháp âm Nhân Duyên do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Thuận, Bình Dương trong Khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá