HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “Nhẫn Nhục Ba La Mật” trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 22.08.2017

Nhẫn Nhục Ba La Mật – Thích Viên Giác
Đánh giá