HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “Nhất Dạ Hiền Giả” trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 10.09.2018