Pháp âm Nhiếp Đại Thừa Luận 5 do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 12/12/1999 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông