Bài thuyết pháp Như Cá Cạn Ao do ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Thành buổi chia sẻ thuyết pháp

Như Cá Cạn Ao – Thích Thiện Thuận
Đánh giá