Bài pháp thoại Như Lai Bậc Tối Tôn Tối Thượng do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 21/05/2018