Bài pháp thoại Những Căn Lành Không Bao Giờ Mất do Sư Cô Hương Nhũ thuyết giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần 93 tại Tu viện Tường Vân, ngày 22-07-2018