Bài pháp thoại Những Đức Tính Cần Có Nơi Người Tu do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng Tại chùa Thiền Quang (X. Tân Thanh – H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 24/03/2018