Bài thuyết pháp Những Khắc Nghiệt Cuộc Đời do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu 1 ngày an lạc