Bài thuyết pháp Niệm Phật Cầu Vãng Sanh được Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Tiêu Lương, Hải Phòng trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá