Bài thuyết pháp Niệm Phật Cầu Vãng Sanh được Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Tiêu Lương, Hải Phòng trong khóa tu 1 ngày an lạc

Niệm Phật Cầu Vãng Sanh – Thích Thiện Thuận
Đánh giá