Bài pháp thoại “Niệm Phật Những Điều Cần Biết” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Phật Thất tại chùa Hoằng Pháp năm 2006

Download MP3