Bài pháp thoại “Niệm Phật Những Điều Cần Biết” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Phật Thất tại chùa Hoằng Pháp năm 2006

Download MP3

Niệm Phật Những Điều Cần Biết – Thích Phước Tiến
Đánh giá