Bài pháp thoại Niềm Tin Đúng Đắn do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Hưng Quốc, Quảng Ninh trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá