Niềm tin người niệm Phật. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Niệm Phật Ba-la-mật tại Khóa tu Phật thất 49, chùa Hoằng Pháp, ngày 25-12-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2093,Niem-tin-nguoi-niem-Phat.tsph

Niềm tin người niệm Phật – Thích Nhật Từ
Đánh giá