Bài pháp thoại Nói dễ làm khó do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Linh Sơn Qeensland, ngày 16.11.2018

video