Bài thuyết pháp Nỗi Oán Hận do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Ninh, Tây Ninh trong khóa tu 1 ngày an lạc

Nỗi Oán Hận – Thích Thiện Thuận
Đánh giá