Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/11/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-noi-them-ve-ngoai-cam/