Bài thuyết pháp Oai Nghi Người Phật Tử do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Hạnh Sơn, Đồng Nai ngày khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá