Pháp thoại 22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 05: Vào Trong Chúng do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 17/10/2018

Đánh giá